Nederlands

Iconen Galerij

Iconen Galerij 1    Iconen Galerij 2

De Pantocrator
De Pantocrator:

Dit wil zeggen: de Al-beheerser van de zichtbare-
en onzichtbare wereld, de zichtbare God. Deze icoon heeft een centrale plaats in de Oosterse Kerk.

"Ik ben de Waarheid en het Leven" (Joh 14,6).

Moeder Gods en het teken:

Nooit wordt Maria alleen voorgesteld. Steeds wijst zij naar Hem. Steeds zegt zij: "Alles wat Hij u zegt doet het" (Joh.2,5).  Ze wilt alleen zeggen dat wij naar Hem moeten luisteren en zijn richtlijnen moeten volgen. Maria is onze voorspreekster naar God toe, de brug tussen hemel en aarde. Zij toont ons de weg...
Moeder Gods en het Teken

Moeder Gods van Vladimir
Moeder Gods van Vladimir:

Dit icoon is de meest bekende afbeelding waarin de innige band tussen Moeder en Kind tot uiting komt.

H.Triniteit

God heeft zich aan zijn volk kenbaar gemaakt door zijn verschijning aan Abraham en Sara. De drie engelen vertegenwoordigen God de Vader, de Zoon en de H. Geest. De kelk : het kalf dat het lam symboliseert. “Zie het Lam Gods dat wegneemt de zonden van de wereld”
Het is de kelk van het Avondmaal, van het Lijden van de eucharistie. “Neem en eet dit is mijn Lichaam, neem en drink dit is mijn bloed.”

H.Triniteit

Verkondiging

Verkondiging

Hier ontvangt Maria eerbiedig en sereen de boodschap van de engel Gabriel. Wees gegroet Maria, vol van genade De Heer is met U Gezegend zijt Gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van Uw lichaam.

Volgens de apocriefen was de Maagd Maria de draad voor het gordijn van de tempel aan het spinnen.


De verheerlijking van Christus

Erkenning van de twee naturen van Christus, de menselijke en de goddelijke. De bovenaardse, verblindende weergave van Jezus in aanwezigheid van
Petrus, Johannes en Jakobus als door lichtpijlen getroffen ter aarde geworpen. Mozes en Elia staan naast Christus want aan hen heeft God zich geopenbaard resp. op de berg Sinaï en de berg Karmel.

De verheerlijking van Christus

Nederdaling ter helle

Nederdaling ter helle (Verrijzenis)

Oosterse afbeelding van de opstanding uit het graf.
De “nieuwe Adam” in wit gewaad en omgeven door een mandoria laat Adam en Eva uit de doden opstaan .
Hij verbrijzelt hiervoor de poorten van de hel en breekt de kettingen. Hij neemt Adam en Eva tezamen bij de hand : man en vrouw zijn gelijkwaardig.
Wordt ook aanzien als symbool van het huwelijk dat God verbindt.

Détail van het laatste Avondmaal

Christus met Johannes, zijn geliefde leerling, bij de instelling van de Heilige Eucharistie. Deze icoon geeft de tederheid weer van Jezus voor Johannes en voor ieder van ons.

Détail van het laatste Avondmaal

Heilige Jozef

Heilige Jozef

Jozef was timmerman, voedstervader van Jezus en gewetensvol ten opzichte van Maria die hij tot echtgenote heeft genomen. Als een stil, toegewijd en betrouwbaar iemand komt hij zijn verplichtingen
na jegens God en de mensen. De twee jonge duiven verwijzen naar de opdracht in de tempel. (Lucas 2, 22-24) Patroon van de arbeiders.


De Profeet Elia

Elia was de belangrijkste oudtestamentische profeet.
Hij is de patroon van de boeren. Periode van Achab, koning van Israël (+/-850 vr Chr.) Het woord van Jahwe kwam tot hem: “Uit de beek kunt ge drinken en aan de raven heb ik bevolen u daar van voedsel te voorzien.”
Hij deed wat Jahwe gezegd had en ging wonen in het dal van Kerrit.

De Profeet Elia

Heilige Benedictus

Heilige Benedictus

De heilige Benedictus is hier afgebeeld met in de linkerhand zijn leefregel voor monniken. In de linker benedenhoek ziet men een raaf die met vergiftigd brood wegvliegt. Benedictus is geboren rond 480 in Nursia, Umbrië in Italië uit welstellende ouders.
Hij liet het wereldse achter zich en leefde in het begin als kluizenaar in een grot ten dienste van God.
Benedictus stierf ca 547 in Monte Cassino. Hij is patroonheilige van Europa.

Mandylion

Wordt aanzien als de icoon door God zelf gemaakt en niet door mensenhanden. Volgens het oosten betreft het een verhaal waarin Christus een afdruk van zijn gelaat geschonken heeft aan de zieke koning Abgar van Edessa. Volgens het westen gaat het over het doek van Veronica.

Mandylion


Iconen Galerij 2

 

 

"De icoon geeft de Bijbel weer in beeld. Het is een venster en een band met de Hemel.

Het geeft ons rust, sterkte en vertrouwen.

Het is een getuigenis van ons geloof en wijst ons op onze verantwoordelijkheid ."

Iconograaf André Beniest